Proszę czekać...

Trwa wysyłanie formularza...
Proszę czekać...

Trwa wysyłanie reklamacji...
Projekty unijne
Projekty unijne
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.
PROJEKTY REALIZOWANE
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji hybrydowych belek stropowych oraz innowacyjnego systemu budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych."
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji hybrydowych belek stropowych oraz innowacyjnego systemu budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych. Zasadniczą innowacją w skali rynku europejskiego jest opracowanie unikalnego kształtu belki wykonanej z drewna, materiałów drewno-pochodnych i kompozytów (belka w odmianie wzmocnionej HBSw) zapewniającej wymaganą nośność, sztywność, niską masę własną (umożliwiającą montaż ręczny przez dwóch pracowników) stropów i stropodachów o rozpiętości do 8 m.
Planowanym efektem projektu jest wdrożenie hybrydowej belki stropowej do własnej działalności spółki poprzez rozpoczęcie jej produkcji na bazie innowacyjnej technologii będącej wynikiem projektu. Innowacja polegała będzie na zastąpieniu wykonywania stropu budynku oraz stropodachu z pojedynczych drewnianych elementów belkowych i płytowych oraz tradycyjnych żelbetowych stropów gęstożebrowych prefabrykowanymi belkami hybrydowymi.
Wartość projektu: 6 761 287,63 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 489 297,68 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka.

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja

Wood Core House Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe: SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/20.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Polskiego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 17 (w tym 16 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

  1. Usługi szkoleniowe, w obszarze wejścia firm na rynki zagraniczne, w tym szkolenia stricte sprzedażowe dedykowane działom handlowym oraz językowe, niezbędne kontaktu, negocjacji i skutecznej sprzedaży na eksport.
  2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
  3. 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, kampanię informacyjno- promocyjną oraz organizację konferencji.
  4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych.
  5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Polskiego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

- wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 17 firm KKK w terminie od 01.11.2020r. do 31.12.2023r.;

- wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług szkoleniowych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

- wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynar. poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;

- wzmoc. współ. pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finans.;

- rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Polskiego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparteo szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9 996 400.00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9 996 400.00 PLN

dofinansowanie: 7 261 190.00 PLN

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych".
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy budynków modułowych polegające na wykonywaniu budynku z prefabrykowanych modułów o odmianie pełnej o szer. ok 1,25m i odmianie połówkowej.
Planowany efektem projektu jest zastąpienie wykonywania budynku z pojedynczych drobnowymiarowych elementów (belkowych i płytowych) prefabrykowanymi modułami w odmianie pełnej o szer. ok.1,25m i odmianie połówkowej, które mogą być ze sobą łączone, przygotowanymi na uprzemysłowionej linii montażowej.
Wartość projektu: 5.530.149,03 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4.362.278,51 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP.

Kontakt